Python代码实现飞机大战

python 专栏收录该内容
24 篇文章 4 订阅

参考资料

 • 《零基础入门学习python》

源代码以及素材资料(图片,音频)可从下面的github中下载:

—————————————————————————————————————————————————————

经典飞机大战

不知道大家有没有打过飞机,喜不喜欢打飞机。当我第一次接触这个东西的时候,我的内心是被震撼到的。第一次接触打飞机的时候作者本人是身心愉悦的,因为周边的朋友都在打飞机, 每次都会下意识彼此较量一下,看谁打得更好。打飞机也是需要有一定的技巧的,熟练的朋友一把能打上半个小时,生疏的则三五分钟就败下阵来。

一.游戏设定

游戏界面如下图所示
游戏的基本设定:

 • 敌方共有大中小3款飞机,分为高中低三种速度;
 • 子弹的射程并非全屏,而大概是屏幕长度的80%;
 • 消灭小飞机需要1发子弹,中飞机需要8发,大飞机需要20发子弹;
 • 每消灭一架小飞机得1000分,中飞机6000分,大飞机10000分;
 • 每隔30秒有一个随机的道具补给,分为两种道具,全屏炸弹和双倍子弹;
 • 全屏炸弹最多只能存放3枚,双倍子弹可以维持18秒钟的效果;
 • 游戏将根据分数来逐步提高难度,难度的提高表现为飞机数量的增多以及速度的加快。

另外还对游戏做了一些改进,比如为中飞机和大飞机增加了血槽的显示,这样玩家可以直观地知道敌机快被消灭了没有;我方有三次机会,每次被敌人消灭,新诞生的飞机会有3秒钟的安全期;游戏结束后会显示历史最高分数。

这个游戏加上基本的注释代码量在800行左右,代码看上去比较多,多打代码少动脑。所以大家不要怕,越是多的代码,逻辑就越容易看得清楚,就越好学习。好,那让我们从无到有,从简单到复杂来一起打造这个游戏吧!

二.我方飞机

首先创建一个myplane. py模块来定义我方飞机:

import pygame

class MyPlane(pygame.sprite.Sprite):
  def __init__(self, bg_size):
    pygame.sprite.Sprite.__init__(self)

    self.image1 = pygame.image.load("images/me1.png").convert_alpha()
    self.image2 = pygame.image.load("images/me2.png").convert_alpha()
    self.destroy_images = []
    self.destroy_images.extend([\
      pygame.image.load("images/me_destroy_1.png").convert_alpha(), \
      pygame.image.load("images/me_destroy_2.png").convert_alpha(), \
      pygame.image.load("images/me_destroy_3.png").convert_alpha(), \
      pygame.image.load("images/me_destroy_4.png").convert_alpha() \
      ])
    self.rect = self.image1.get_rect()
    self.width, self.height = bg_size[0], bg_size[1]
    self.rect.left, self.rect.top = \
            (self.width - self.rect.width) // 2, \
            self.height - self.rect.height - 60
    self.speed = 10
    self.active = True
    self.invincible = False
    self.mask = pygame.mask.from_surface(self.image1)

  # 分别定义moveUp()、moveDown()、moveLeft()和moveRight()控制我方飞机上、下、左、右移动:

  def moveUp(self):
    if self.rect.top > 0:
      self.rect.top -= self.speed
    else:
      self.rect.top = 0

  def moveDown(self):
    if self.rect.bottom < self.height - 60:
      self.rect.top += self.speed
    else:
      self.rect.bottom = self.height - 60

  def moveLeft(self):
    if self.rect.left > 0:
      self.rect.left -= self.speed
    else:
      self.rect.left = 0

  def moveRight(self):
    if self.rect.right < self.width:
      self.rect.left += self.speed
    else:
      self.rect.right = self.width

  def reset(self):
    self.rect.left, self.rect.top = \
            (self.width - self.rect.width) // 2, \
            self.height - self.rect.height - 60
    self.active = True
    self.invincible = True

三.敌方飞机

既然英雄已经有了,那现在就是需要创造敌人的时候。敌机分为小、中、大三个尺寸,它们的速度依次是快、中、慢,在游戏界面的上方位置创造位置随机的敌机,可以让它们不在同一排出现。将敌机的定义写在enemy. py模块中:

import pygame
from random import *


class SmallEnemy(pygame.sprite.Sprite):
  def __init__(self, bg_size):
    pygame.sprite.Sprite.__init__(self)
    
    self.image = pygame.image.load("images/enemy1.png").convert_alpha()
    self.destroy_images = []
    self.destroy_images.extend([ \
      pygame.image.load("images/enemy1_down1.png").convert_alpha(), \
      pygame.image.load("images/enemy1_down2.png").convert_alpha(), \
      pygame.image.load("images/enemy1_down3.png").convert_alpha(), \
      pygame.image.load("images/enemy1_down4.png").convert_alpha() \
      ])
    self.rect = self.image.get_rect()
    self.width, self.height = bg_size[0], bg_size[1]
    self.speed = 2
    self.active = True
    self.rect.left, self.rect.top = \
      randint(0, self.width - self.rect.width), \
      randint(-5 * self.height, 0)
    self.mask = pygame.mask.from_surface(self.image)
  
  def move(self):
    if self.rect.top < self.height:
      self.rect.top += self.speed
    else:
      self.reset()
  
  def reset(self):
    self.active = True
    self.rect.left, self.rect.top = \
      randint(0, self.width - self.rect.width), \
      randint(-5 * self.height, 0)


class MidEnemy(pygame.sprite.Sprite):
  energy = 8
  
  def __init__(self, bg_size):
    pygame.sprite.Sprite.__init__(self)
    
    self.image = pygame.image.load("images/enemy2.png").convert_alpha()
    self.image_hit = pygame.image.load("images/enemy2_hit.png").convert_alpha()
    self.destroy_images = []
    self.destroy_images.extend([ \
      pygame.image.load("images/enemy2_down1.png").convert_alpha(), \
      pygame.image.load("images/enemy2_down2.png").convert_alpha(), \
      pygame.image.load("images/enemy2_down3.png").convert_alpha(), \
      pygame.image.load("images/enemy2_down4.png").convert_alpha() \
      ])
    self.rect = self.image.get_rect()
    self.width, self.height = bg_size[0], bg_size[1]
    self.speed = 1
    self.active = True
    self.rect.left, self.rect.top = \
      randint(0, self.width - self.rect.width), \
      randint(-10 * self.height, -self.height)
    self.mask = pygame.mask.from_surface(self.image)
    self.energy = MidEnemy.energy
    self.hit = False
  
  def move(self):
    if self.rect.top < self.height:
      self.rect.top += self.speed
    else:
      self.reset()
  
  def reset(self):
    self.active = True
    self.energy = MidEnemy.energy
    self.rect.left, self.rect.top = \
      randint(0, self.width - self.rect.width), \
      randint(-10 * self.height, -self.height)


class BigEnemy(pygame.sprite.Sprite):
  energy = 20
  
  def __init__(self, bg_size):
    pygame.sprite.Sprite.__init__(self)
    
    self.image1 = pygame.image.load("images/enemy3_n1.png").convert_alpha()
    self.image2 = pygame.image.load("images/enemy3_n2.png").convert_alpha()
    self.image_hit = pygame.image.load("images/enemy3_hit.png").convert_alpha()
    self.destroy_images = []
    self.destroy_images.extend([ \
      pygame.image.load("images/enemy3_down1.png").convert_alpha(), \
      pygame.image.load("images/enemy3_down2.png").convert_alpha(), \
      pygame.image.load("images/enemy3_down3.png").convert_alpha(), \
      pygame.image.load("images/enemy3_down4.png").convert_alpha(), \
      pygame.image.load("images/enemy3_down5.png").convert_alpha(), \
      pygame.image.load("images/enemy3_down6.png").convert_alpha() \
      ])
    self.rect = self.image1.get_rect()
    self.width, self.height = bg_size[0], bg_size[1]
    self.speed = 1
    self.active = True
    self.rect.left, self.rect.top = \
      randint(0, self.width - self.rect.width), \
      randint(-15 * self.height, -5 * self.height)
    self.mask = pygame.mask.from_surface(self.image1)
    self.energy = BigEnemy.energy
    self.hit = False
  
  def move(self):
    if self.rect.top < self.height:
      self.rect.top += self.speed
    else:
      self.reset()
  
  def reset(self):
    self.active = True
    self.energy = BigEnemy.energy
    self.rect.left, self.rect.top = \
      randint(0, self.width - self.rect.width), \
      randint(-15 * self.height, -5 * self.height)

四.发射子弹

现在的情况是我方飞机处于落后挨打的状态,敌强我弱,所以应该拿起武器进行反击! 接下来定义子弹,子弹分为两种: 一种是普通子弹一次只发射一颗; 另一种是补给发放的超级子弹一次可以发射两颗。

我们将子弹定义为独立的模块bullet.py:

import pygame


class Bullet1(pygame.sprite.Sprite):
  def __init__(self, position):
    pygame.sprite.Sprite.__init__(self)
    
    self.image = pygame.image.load("images/bullet1.png").convert_alpha()
    self.rect = self.image.get_rect()
    self.rect.left, self.rect.top = position
    self.speed = 12
    self.active = False
    self.mask = pygame.mask.from_surface(self.image)
  
  def move(self):
    self.rect.top -= self.speed
    
    if self.rect.top < 0:
      self.active = False
  
  def reset(self, position):
    self.rect.left, self.rect.top = position
    self.active = True


class Bullet2(pygame.sprite.Sprite):
  def __init__(self, position):
    pygame.sprite.Sprite.__init__(self)
    
    self.image = pygame.image.load("images/bullet2.png").convert_alpha()
    self.rect = self.image.get_rect()
    self.rect.left, self.rect.top = position
    self.speed = 14
    self.active = False
    self.mask = pygame.mask.from_surface(self.image)
  
  def move(self):
    self.rect.top -= self.speed
    
    if self.rect.top < 0:
      self.active = False
  
  def reset(self, position):
    self.rect.left, self.rect.top = position
    self.active = True

五.发放补给包

游戏设计每30秒随机发放一个补给包,可 能是超级子弹,也可能是全屏炸弹。补给包有自己的图像和运动轨迹,不妨单独为其定义一个模块supply.py:

import pygame
from random import *


class Bullet_Supply(pygame.sprite.Sprite):
  def __init__(self, bg_size):
    pygame.sprite.Sprite.__init__(self)
    
    self.image = pygame.image.load("images/bullet_supply.png").convert_alpha()
    self.rect = self.image.get_rect()
    self.width, self.height = bg_size[0], bg_size[1]
    self.rect.left, self.rect.bottom = \
      randint(0, self.width - self.rect.width), -100
    self.speed = 5
    self.active = False
    self.mask = pygame.mask.from_surface(self.image)
  
  def move(self):
    if self.rect.top < self.height:
      self.rect.top += self.speed
    else:
      self.active = False
  
  def reset(self):
    self.active = True
    self.rect.left, self.rect.bottom = \
      randint(0, self.width - self.rect.width), -100


class Bomb_Supply(pygame.sprite.Sprite):
  def __init__(self, bg_size):
    pygame.sprite.Sprite.__init__(self)
    
    self.image = pygame.image.load("images/bomb_supply.png").convert_alpha()
    self.rect = self.image.get_rect()
    self.width, self.height = bg_size[0], bg_size[1]
    self.rect.left, self.rect.bottom = \
      randint(0, self.width - self.rect.width), -100
    self.speed = 5
    self.active = False
    self.mask = pygame.mask.from_surface(self.image)
  
  def move(self):
    if self.rect.top < self.height:
      self.rect.top += self.speed
    else:
      self.active = False
  
  def reset(self):
    self.active = True
    self.rect.left, self.rect.bottom = \
      randint(0, self.width - self.rect.width), -100

六.主模块

所有的模块都到齐了,接下来就该实现我们的主模块了


# main.py
import pygame
import sys
import traceback
import myplane
import enemy
import bullet
import supply

from pygame.locals import *
from random import *

pygame.init()
pygame.mixer.init()

bg_size = width, height = 480, 700
screen = pygame.display.set_mode(bg_size)
pygame.display.set_caption("飞机大战 -- FishC Demo")

background = pygame.image.load("images/background.png").convert()

BLACK = (0, 0, 0)
WHITE = (255, 255, 255)
GREEN = (0, 255, 0)
RED = (255, 0, 0)

# 载入游戏音乐
pygame.mixer.music.load("sound/game_music.ogg")
pygame.mixer.music.set_volume(0.2)
bullet_sound = pygame.mixer.Sound("sound/bullet.wav")
bullet_sound.set_volume(0.2)
bomb_sound = pygame.mixer.Sound("sound/use_bomb.wav")
bomb_sound.set_volume(0.2)
supply_sound = pygame.mixer.Sound("sound/supply.wav")
supply_sound.set_volume(0.2)
get_bomb_sound = pygame.mixer.Sound("sound/get_bomb.wav")
get_bomb_sound.set_volume(0.2)
get_bullet_sound = pygame.mixer.Sound("sound/get_bullet.wav")
get_bullet_sound.set_volume(0.2)
upgrade_sound = pygame.mixer.Sound("sound/upgrade.wav")
upgrade_sound.set_volume(0.2)
enemy3_fly_sound = pygame.mixer.Sound("sound/enemy3_flying.wav")
enemy3_fly_sound.set_volume(0.2)
enemy1_down_sound = pygame.mixer.Sound("sound/enemy1_down.wav")
enemy1_down_sound.set_volume(0.2)
enemy2_down_sound = pygame.mixer.Sound("sound/enemy2_down.wav")
enemy2_down_sound.set_volume(0.2)
enemy3_down_sound = pygame.mixer.Sound("sound/enemy3_down.wav")
enemy3_down_sound.set_volume(0.5)
me_down_sound = pygame.mixer.Sound("sound/me_down.wav")
me_down_sound.set_volume(0.2)


def add_small_enemies(group1, group2, num):
  for i in range(num):
    e1 = enemy.SmallEnemy(bg_size)
    group1.add(e1)
    group2.add(e1)


def add_mid_enemies(group1, group2, num):
  for i in range(num):
    e2 = enemy.MidEnemy(bg_size)
    group1.add(e2)
    group2.add(e2)


def add_big_enemies(group1, group2, num):
  for i in range(num):
    e3 = enemy.BigEnemy(bg_size)
    group1.add(e3)
    group2.add(e3)


def inc_speed(target, inc):
  for each in target:
    each.speed += inc


def main():
  pygame.mixer.music.play(-1)
  
  # 生成我方飞机
  me = myplane.MyPlane(bg_size)
  
  enemies = pygame.sprite.Group()
  
  # 生成敌方小型飞机
  small_enemies = pygame.sprite.Group()
  add_small_enemies(small_enemies, enemies, 15)
  
  # 生成敌方中型飞机
  mid_enemies = pygame.sprite.Group()
  add_mid_enemies(mid_enemies, enemies, 4)
  
  # 生成敌方大型飞机
  big_enemies = pygame.sprite.Group()
  add_big_enemies(big_enemies, enemies, 2)
  
  # 生成普通子弹
  bullet1 = []
  bullet1_index = 0
  BULLET1_NUM = 4
  for i in range(BULLET1_NUM):
    bullet1.append(bullet.Bullet1(me.rect.midtop))
  
  # 生成超级子弹
  bullet2 = []
  bullet2_index = 0
  BULLET2_NUM = 8
  for i in range(BULLET2_NUM // 2):
    bullet2.append(bullet.Bullet2((me.rect.centerx - 33, me.rect.centery)))
    bullet2.append(bullet.Bullet2((me.rect.centerx + 30, me.rect.centery)))
  
  clock = pygame.time.Clock()
  
  # 中弹图片索引
  e1_destroy_index = 0
  e2_destroy_index = 0
  e3_destroy_index = 0
  me_destroy_index = 0
  
  # 统计得分
  score = 0
  score_font = pygame.font.Font("font/font.ttf", 36)
  
  # 标志是否暂停游戏
  paused = False
  pause_nor_image = pygame.image.load("images/pause_nor.png").convert_alpha()
  pause_pressed_image = pygame.image.load("images/pause_pressed.png").convert_alpha()
  resume_nor_image = pygame.image.load("images/resume_nor.png").convert_alpha()
  resume_pressed_image = pygame.image.load("images/resume_pressed.png").convert_alpha()
  paused_rect = pause_nor_image.get_rect()
  paused_rect.left, paused_rect.top = width - paused_rect.width - 10, 10
  paused_image = pause_nor_image
  
  # 设置难度级别
  level = 1
  
  # 全屏炸弹
  bomb_image = pygame.image.load("images/bomb.png").convert_alpha()
  bomb_rect = bomb_image.get_rect()
  bomb_font = pygame.font.Font("font/font.ttf", 48)
  bomb_num = 3
  
  # 每30秒发放一个补给包
  bullet_supply = supply.Bullet_Supply(bg_size)
  bomb_supply = supply.Bomb_Supply(bg_size)
  SUPPLY_TIME = USEREVENT
  pygame.time.set_timer(SUPPLY_TIME, 30 * 1000)
  
  # 超级子弹定时器
  DOUBLE_BULLET_TIME = USEREVENT + 1
  
  # 标志是否使用超级子弹
  is_double_bullet = False
  
  # 解除我方无敌状态定时器
  INVINCIBLE_TIME = USEREVENT + 2
  
  # 生命数量
  life_image = pygame.image.load("images/life.png").convert_alpha()
  life_rect = life_image.get_rect()
  life_num = 3
  
  # 用于阻止重复打开记录文件
  recorded = False
  
  # 游戏结束画面
  gameover_font = pygame.font.Font("font/font.TTF", 48)
  again_image = pygame.image.load("images/again.png").convert_alpha()
  again_rect = again_image.get_rect()
  gameover_image = pygame.image.load("images/gameover.png").convert_alpha()
  gameover_rect = gameover_image.get_rect()
  
  # 用于切换图片
  switch_image = True
  
  # 用于延迟
  delay = 100
  
  running = True
  
  while running:
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == QUIT:
        pygame.quit()
        sys.exit()
      
      elif event.type == MOUSEBUTTONDOWN:
        if event.button == 1 and paused_rect.collidepoint(event.pos):
          paused = not paused
          if paused:
            pygame.time.set_timer(SUPPLY_TIME, 0)
            pygame.mixer.music.pause()
            pygame.mixer.pause()
          else:
            pygame.time.set_timer(SUPPLY_TIME, 30 * 1000)
            pygame.mixer.music.unpause()
            pygame.mixer.unpause()
      
      elif event.type == MOUSEMOTION:
        if paused_rect.collidepoint(event.pos):
          if paused:
            paused_image = resume_pressed_image
          else:
            paused_image = pause_pressed_image
        else:
          if paused:
            paused_image = resume_nor_image
          else:
            paused_image = pause_nor_image
      
      elif event.type == KEYDOWN:
        if event.key == K_SPACE:
          if bomb_num:
            bomb_num -= 1
            bomb_sound.play()
            for each in enemies:
              if each.rect.bottom > 0:
                each.active = False
      
      elif event.type == SUPPLY_TIME:
        supply_sound.play()
        if choice([True, False]):
          bomb_supply.reset()
        else:
          bullet_supply.reset()
      
      elif event.type == DOUBLE_BULLET_TIME:
        is_double_bullet = False
        pygame.time.set_timer(DOUBLE_BULLET_TIME, 0)
      
      elif event.type == INVINCIBLE_TIME:
        me.invincible = False
        pygame.time.set_timer(INVINCIBLE_TIME, 0)
    
    # 根据用户的得分增加难度
    if level == 1 and score > 50000:
      level = 2
      upgrade_sound.play()
      # 增加3架小型敌机、2架中型敌机和1架大型敌机
      add_small_enemies(small_enemies, enemies, 3)
      add_mid_enemies(mid_enemies, enemies, 2)
      add_big_enemies(big_enemies, enemies, 1)
      # 提升小型敌机的速度
      inc_speed(small_enemies, 1)
    elif level == 2 and score > 300000:
      level = 3
      upgrade_sound.play()
      # 增加5架小型敌机、3架中型敌机和2架大型敌机
      add_small_enemies(small_enemies, enemies, 5)
      add_mid_enemies(mid_enemies, enemies, 3)
      add_big_enemies(big_enemies, enemies, 2)
      # 提升小型敌机的速度
      inc_speed(small_enemies, 1)
      inc_speed(mid_enemies, 1)
    elif level == 3 and score > 600000:
      level = 4
      upgrade_sound.play()
      # 增加5架小型敌机、3架中型敌机和2架大型敌机
      add_small_enemies(small_enemies, enemies, 5)
      add_mid_enemies(mid_enemies, enemies, 3)
      add_big_enemies(big_enemies, enemies, 2)
      # 提升小型敌机的速度
      inc_speed(small_enemies, 1)
      inc_speed(mid_enemies, 1)
    elif level == 4 and score > 1000000:
      level = 5
      upgrade_sound.play()
      # 增加5架小型敌机、3架中型敌机和2架大型敌机
      add_small_enemies(small_enemies, enemies, 5)
      add_mid_enemies(mid_enemies, enemies, 3)
      add_big_enemies(big_enemies, enemies, 2)
      # 提升小型敌机的速度
      inc_speed(small_enemies, 1)
      inc_speed(mid_enemies, 1)
    
    screen.blit(background, (0, 0))
    
    if life_num and not paused:
      # 检测用户的键盘操作
      key_pressed = pygame.key.get_pressed()
      
      if key_pressed[K_w] or key_pressed[K_UP]:
        me.moveUp()
      if key_pressed[K_s] or key_pressed[K_DOWN]:
        me.moveDown()
      if key_pressed[K_a] or key_pressed[K_LEFT]:
        me.moveLeft()
      if key_pressed[K_d] or key_pressed[K_RIGHT]:
        me.moveRight()
      
      # 绘制全屏炸弹补给并检测是否获得
      if bomb_supply.active:
        bomb_supply.move()
        screen.blit(bomb_supply.image, bomb_supply.rect)
        if pygame.sprite.collide_mask(bomb_supply, me):
          get_bomb_sound.play()
          if bomb_num < 3:
            bomb_num += 1
          bomb_supply.active = False
      
      # 绘制超级子弹补给并检测是否获得
      if bullet_supply.active:
        bullet_supply.move()
        screen.blit(bullet_supply.image, bullet_supply.rect)
        if pygame.sprite.collide_mask(bullet_supply, me):
          get_bullet_sound.play()
          is_double_bullet = True
          pygame.time.set_timer(DOUBLE_BULLET_TIME, 18 * 1000)
          bullet_supply.active = False
      
      # 发射子弹
      if not (delay % 10):
        bullet_sound.play()
        if is_double_bullet:
          bullets = bullet2
          bullets[bullet2_index].reset((me.rect.centerx - 33, me.rect.centery))
          bullets[bullet2_index + 1].reset((me.rect.centerx + 30, me.rect.centery))
          bullet2_index = (bullet2_index + 2) % BULLET2_NUM
        else:
          bullets = bullet1
          bullets[bullet1_index].reset(me.rect.midtop)
          bullet1_index = (bullet1_index + 1) % BULLET1_NUM
      
      # 检测子弹是否击中敌机
      for b in bullets:
        if b.active:
          b.move()
          screen.blit(b.image, b.rect)
          enemy_hit = pygame.sprite.spritecollide(b, enemies, False, pygame.sprite.collide_mask)
          if enemy_hit:
            b.active = False
            for e in enemy_hit:
              if e in mid_enemies or e in big_enemies:
                e.hit = True
                e.energy -= 1
                if e.energy == 0:
                  e.active = False
              else:
                e.active = False
      
      # 绘制大型敌机
      for each in big_enemies:
        if each.active:
          each.move()
          if each.hit:
            screen.blit(each.image_hit, each.rect)
            each.hit = False
          else:
            if switch_image:
              screen.blit(each.image1, each.rect)
            else:
              screen.blit(each.image2, each.rect)
          
          # 绘制血槽
          pygame.draw.line(screen, BLACK, \
                   (each.rect.left, each.rect.top - 5), \
                   (each.rect.right, each.rect.top - 5), \
                   2)
          # 当生命大于20%显示绿色,否则显示红色
          energy_remain = each.energy / enemy.BigEnemy.energy
          if energy_remain > 0.2:
            energy_color = GREEN
          else:
            energy_color = RED
          pygame.draw.line(screen, energy_color, \
                   (each.rect.left, each.rect.top - 5), \
                   (each.rect.left + each.rect.width * energy_remain, \
                   each.rect.top - 5), 2)
          
          # 即将出现在画面中,播放音效
          if each.rect.bottom == -50:
            enemy3_fly_sound.play(-1)
        else:
          # 毁灭
          if not (delay % 3):
            if e3_destroy_index == 0:
              enemy3_down_sound.play()
            screen.blit(each.destroy_images[e3_destroy_index], each.rect)
            e3_destroy_index = (e3_destroy_index + 1) % 6
            if e3_destroy_index == 0:
              enemy3_fly_sound.stop()
              score += 10000
              each.reset()
      
      # 绘制中型敌机:
      for each in mid_enemies:
        if each.active:
          each.move()
          
          if each.hit:
            screen.blit(each.image_hit, each.rect)
            each.hit = False
          else:
            screen.blit(each.image, each.rect)
          
          # 绘制血槽
          pygame.draw.line(screen, BLACK, \
                   (each.rect.left, each.rect.top - 5), \
                   (each.rect.right, each.rect.top - 5), \
                   2)
          # 当生命大于20%显示绿色,否则显示红色
          energy_remain = each.energy / enemy.MidEnemy.energy
          if energy_remain > 0.2:
            energy_color = GREEN
          else:
            energy_color = RED
          pygame.draw.line(screen, energy_color, \
                   (each.rect.left, each.rect.top - 5), \
                   (each.rect.left + each.rect.width * energy_remain, \
                   each.rect.top - 5), 2)
        else:
          # 毁灭
          if not (delay % 3):
            if e2_destroy_index == 0:
              enemy2_down_sound.play()
            screen.blit(each.destroy_images[e2_destroy_index], each.rect)
            e2_destroy_index = (e2_destroy_index + 1) % 4
            if e2_destroy_index == 0:
              score += 6000
              each.reset()
      
      # 绘制小型敌机:
      for each in small_enemies:
        if each.active:
          each.move()
          screen.blit(each.image, each.rect)
        else:
          # 毁灭
          if not (delay % 3):
            if e1_destroy_index == 0:
              enemy1_down_sound.play()
            screen.blit(each.destroy_images[e1_destroy_index], each.rect)
            e1_destroy_index = (e1_destroy_index + 1) % 4
            if e1_destroy_index == 0:
              score += 1000
              each.reset()
      
      # 检测我方飞机是否被撞
      enemies_down = pygame.sprite.spritecollide(me, enemies, False, pygame.sprite.collide_mask)
      if enemies_down and not me.invincible:
        me.active = False
        for e in enemies_down:
          e.active = False
      
      # 绘制我方飞机
      if me.active:
        if switch_image:
          screen.blit(me.image1, me.rect)
        else:
          screen.blit(me.image2, me.rect)
      else:
        # 毁灭
        if not (delay % 3):
          if me_destroy_index == 0:
            me_down_sound.play()
          screen.blit(me.destroy_images[me_destroy_index], me.rect)
          me_destroy_index = (me_destroy_index + 1) % 4
          if me_destroy_index == 0:
            life_num -= 1
            me.reset()
            pygame.time.set_timer(INVINCIBLE_TIME, 3 * 1000)
      
      # 绘制全屏炸弹数量
      bomb_text = bomb_font.render("× %d" % bomb_num, True, WHITE)
      text_rect = bomb_text.get_rect()
      screen.blit(bomb_image, (10, height - 10 - bomb_rect.height))
      screen.blit(bomb_text, (20 + bomb_rect.width, height - 5 - text_rect.height))
      
      # 绘制剩余生命数量
      if life_num:
        for i in range(life_num):
          screen.blit(life_image, \
                (width - 10 - (i + 1) * life_rect.width, \
                 height - 10 - life_rect.height))
      
      # 绘制得分
      score_text = score_font.render("Score : %s" % str(score), True, WHITE)
      screen.blit(score_text, (10, 5))
    
    # 绘制游戏结束画面
    elif life_num == 0:
      # 背景音乐停止
      pygame.mixer.music.stop()
      
      # 停止全部音效
      pygame.mixer.stop()
      
      # 停止发放补给
      pygame.time.set_timer(SUPPLY_TIME, 0)
      
      if not recorded:
        recorded = True
        # 读取历史最高得分
        with open("record.txt", "r") as f:
          record_score = int(f.read())
        
        # 如果玩家得分高于历史最高得分,则存档
        if score > record_score:
          with open("record.txt", "w") as f:
            f.write(str(score))
      
      # 绘制结束画面
      record_score_text = score_font.render("Best : %d" % record_score, True, (255, 255, 255))
      screen.blit(record_score_text, (50, 50))
      
      gameover_text1 = gameover_font.render("Your Score", True, (255, 255, 255))
      gameover_text1_rect = gameover_text1.get_rect()
      gameover_text1_rect.left, gameover_text1_rect.top = \
        (width - gameover_text1_rect.width) // 2, height // 3
      screen.blit(gameover_text1, gameover_text1_rect)
      
      gameover_text2 = gameover_font.render(str(score), True, (255, 255, 255))
      gameover_text2_rect = gameover_text2.get_rect()
      gameover_text2_rect.left, gameover_text2_rect.top = \
        (width - gameover_text2_rect.width) // 2, \
        gameover_text1_rect.bottom + 10
      screen.blit(gameover_text2, gameover_text2_rect)
      
      again_rect.left, again_rect.top = \
        (width - again_rect.width) // 2, \
        gameover_text2_rect.bottom + 50
      screen.blit(again_image, again_rect)
      
      gameover_rect.left, gameover_rect.top = \
        (width - again_rect.width) // 2, \
        again_rect.bottom + 10
      screen.blit(gameover_image, gameover_rect)
      
      # 检测用户的鼠标操作
      # 如果用户按下鼠标左键
      if pygame.mouse.get_pressed()[0]:
        # 获取鼠标坐标
        pos = pygame.mouse.get_pos()
        # 如果用户点击“重新开始”
        if again_rect.left < pos[0] < again_rect.right and \
            again_rect.top < pos[1] < again_rect.bottom:
          # 调用main函数,重新开始游戏
          main()
        # 如果用户点击“结束游戏”
        elif gameover_rect.left < pos[0] < gameover_rect.right and \
            gameover_rect.top < pos[1] < gameover_rect.bottom:
          # 退出游戏
          pygame.quit()
          sys.exit()
          
          # 绘制暂停按钮
    screen.blit(paused_image, paused_rect)
    
    # 切换图片
    if not (delay % 5):
      switch_image = not switch_image
    
    delay -= 1
    if not delay:
      delay = 100
    
    pygame.display.flip()
    clock.tick(60)


if __name__ == "__main__":
  try:
    main()
  except SystemExit:
    pass
  except:
    traceback.print_exc()
    pygame.quit()
    input()

切记: 所有的模块应该放在同一个文件夹下

最后运行我们的主模块就大功告成了!

下面是运行结果:

打赏
文章很值,打赏犒劳作者一下
相关推荐
<span> </span> <p> <span style="font-size:16px;"> </span> </p> <p style="font-family:"color:#3D3D3D;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> <span style="font-family:"font-size:16px;"> </span><span style="font-family:"font-size:16px;">当你需要一门语法简单功能强悍的编程语言时,Python一定是开发者的首选,经过Google多年以来不断的完善,使得Python成为了今天世界上最流行的编程语言之一,同时由于各个开源技术爱好者的不断贡献,使得Python拥有了完善生态体系,本课程将为读者揭开Python程序开发的神秘面纱。</span> </p> <p> <br /> </p> <p> <span></span><span style="font-size:16px;">       在本课程之中详尽的为读者分析了Python之中的各个语法组成结构,通过大量的案例对Python语言使用特点的进行全面讲解,同时采用了大量的图形与直白的对话进行程序使用分析。</span><span style="font-size:16px;"></span> </p> <p> <br /> </p> <p> <span></span><span style="font-size:16px;">      本课程除了将Python语言的语法讲解透彻之外,还为读者讲解了PyPI分享、PyCharm开发工具、模块的创建与管理、并发编程、IO操作、网络编程、数据库编程、网络爬虫等内容。</span><span style="font-size:16px;"></span> </p> <p> <br /> </p> <p> <span style="font-size:16px;background-color:#E53333;color:#FFFFFF;">       课程开发工具与代码下载地址:</span><span style="font-size:16px;background-color:#E53333;color:#FFFFFF;">https://pan.baidu.com/s/1ag6uz_UiG_w6EOljWcxi8A</span> </p>
©️2020 CSDN 皮肤主题: 数字20 设计师:CSDN官方博客 返回首页

打赏

逐梦er

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值